[045] El trimestre de la literatura (1 de 2)

jmab2011-2012, GeneralLeave a Comment

Com -malauradament- ja és habitual, ha acabat el curs i no he explicat quins mòduls he realitzat. També és habitual que acabi el tercer trimestre amb els mòduls de literatura, tant a GES 1 com a GES 2. És una bona manera de tancar el curs, ja que procuro treballar amb la literatura de manera pràctica, de tal manera que els alumnes (de)mostrin la seva creativitat, capacitat d’anàlisi i d’opinió al voltant de la novel·la i de la poesia.

En aquest primer post comentaré el mòdul de nivell 1 Literatura. L’any passat vaig fer un xurro de mòdul i aquest curs he volgut fer justícia amb ell i li he donat una mica més d’entitat.

Per començar, hem treballat un gènere força interessant: la novel·la de detectius. I amb l’objectiu fonamental de presentar una introducció a la literatura de gènere -en aquest cas, el policíac – a partir del contacte directe amb els textos literaris i els seus temes més recurrents, hem assolit l’objectiu d’aprendre a reconèixer alguns dels recursos i tòpics literaris que han estat presents a la literatura detectivesca des dels inicis. I hem comprovat també com s’han anat perpetuant fins avui dia, tant a novel·les com a pel·lícules, series de televisió i còmics.

També, en menor mesura, el mòdul ha donat unes bases perquè els alumnes es formin un criteri propi a l’hora d’opinar sobre literatura i per a crear -tot i que sigui de manera modesta- els seus textos literaris.

Activitats d’avaluació del mòdul de Literatura de GES 1.

De les activitats proposades, una ha estat la lectura i l’anàlisi d’un d’aquests dos llibres: El gos dels Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle; o Deu negrets, d’Agatha Christie. El treball consistia a contestar una sèrie de preguntes seleccionades dels dossiers didàctics del programa El Gust Per La Lectura dedicats a la novel·la de detectius.

A més, han lliurat un dossier d’activitats lingüístiques relacionades amb la narrativa, on han repassat temes com la cohesió (pronoms febles, sinònims), les característiques de la narració (argument, personatges, temps, espai, ordre cronològic de l’acció), els temps verbals, exercicis de creació literària, estil directe i estil indirecte, etc.

Per acabar, també han realitzat un projecte de novel·la de detectius en què les eines del resum, la descripció i la narració han estat indispensables. Així, han hagut de realitzar:

1) L’escriptura de l’argument de la novel·la i definir l’estil de la història (entre 60 i 100 paraules).
2) La descripció del personatge principal (màxim de 100 paraules).
3) L’escriptura de l’esbós del final de la novel·la (màxim de 150 paraules).

La valoració que faig del mòdul és positiva. Hem tingut temps d’assolir els objectius principals i els alumnes han respost molt bé a les tasques. Les lectures s’han rebut amb un cert recel inicial, però han acabat agradant. Per a alguns alumnes, ha resultat sorprenent que històries escrites fa un segle aproximadament encara conservin la seva vigència i siguin encara actualitat gràcies al cinema, la televisió o els còmics.

Un altre punt positiu és que, sovint, hem fet classes en què els alumnes han treballat la lectura i els treballs a l’aula, fet que ha convertit moltes classes en petits tallers de literatura. Per tant, he pres el rol d’orientador i de guia en la majoria de les sessions i ha generat un bon clima a l’aula.

Com a aspectes de millora, crec que caldria, almenys, un examen de validació per saber si els alumnes han llegit o no la novel·la. Sortosament, no he tingut dubtes aquest curs, però ho hauré de tenir present per a futurs alumnes. És una mesura que em costarà d’assumir però que és justa.

D’altra banda, he trobat a faltar una o dues sessions dedicades de manera exclusiva a l’anàlisi de la novel·la. Tot i que en parlàvem de manera individual o en petits grups sobre aspectes concrets dels llibres, hauria estat molt profitós una classe de tertúlia literària. Però la dificultat en alguns grups a causa que els alumnes llegien les dues obres i que havien d’acabar tant el dossier d’activitats lingüístiques com el projecte de novel·la, va fer que ho deixés aparcat.

En general, estic força satisfet amb els resultats obtinguts amb el mòdul. Ha estat un encert el gènere escollit. No descarto, però, fer altres gèneres en cursos posteriors. Tot i que per sobre de qualsevol altre objectiu, jo ja dono com a un triomf veure els meus alumnes com llegeixen a l’aula. Aquesta imatge és ja d’excel·lent.