[036] El camí cap al portafoli de GES (1)

jmab2011-2012, General1 Comment

Després d’acabar el trimestre, és hora de comprovar, d’analitzar i de valorar la feina feta. Cal que comenti que ha estat un trimestre amb canvis substancials en tots els aspectes. Però un dels que volia millorar per sobre de qualsevol altre és l’avaluació. Però per poder millorar l’avaluació s’han de tenir ben organitzades les tasques d’avaluació i, evidentment, la seva progressió al llarg del trimestre.

Per això, tot seguit exposaré breument els continguts i objectius molt generals dels cursos del 1r trimestre (excepte el de català D); i després passaré a valorar els punts forts i febles de la seva avaluació a nivell general.

Mòduls de nivell 1 de GES

Llengua catalana 1: En aquest mòdul hem treballat les habilitats de comprensió i expressió oral i la lectura expressiva. La finalitat és que l’alumne sigui capaç de comunicar-se amb seguretat en situacions del dia a dia (acadèmiques, laborals o socials en general); i que, al mateix temps, sigui capaç de reflexionar i millorar les seves activitats orals.

Activitats del mòdul:

 

Llengua castellana 1: L’objectiu fonamental ha estat treballar la comprensió lectora i l’expressió escrita a través dels textos periodístics, no literaris i propis de la societat digital. A més, he procurat que valoressin els seus propis textos i activitats a partir de pautes de revisió i activitats de reflexió.Activitats del mòdul:

 

Mòduls de nivell 2 de GES

Llengua catalana 3: Ens hem centrat en el procés d’elaboració de textos argumentatius orals i escrits, seguint les tres fases necessàries: planificació, redacció i revisió. A través de les activitats proposades i de la metodologia emprada, els alumnes han adquirit eines per a crear textos argumentatius. Però també hem procurat que guanyin autonomia, anàlisi i reflexió sobre el seu aprenentatge al llarg del trimestre.

Activitats del mòdul:

De l’experiència del primer trimestre, i en relació amb la millora d’una avaluació reflexiva i més activa per als alumnes, extrec unes conclusions que n’explicaré en el següent post.