[046] El trimestre de la literatura (2 de 2)

jmab2011-2012, GeneralLeave a Comment

Per acabar amb l’anàlisi dels mòduls relacionats amb la literatura, vull destacar els que vaig fer amb els alumnes de GES 2: un de literatura catalana i un altre de literatura castellana. Anem a pams, però:

Literatura catalana GES 2: Després de dos cursos en què treballàvem una novel·la i l’analitzàvem a través d’una wiki, vaig decidir fer un canvi i preparar una unitat didàctica en què l’anàlisi prèvia de l’obra fos la base per a la realització d’una entrevista a l’autor. En aquest cas, el treball d’aquest mòdul estava centrat
en una novel·la contemporània: Dia de caça, de Gerard Guix.

 

Portada de la novel·la “Dia de caça” de Gerard Guix.

Sempre que preparo un mòdul de literatura no pretenc fer una història de la literatura des d’un plantejament clàssic. Evidentment, sé cal conèixer els principals autors i obres que formen part de la nostra cultura, però potser els nous autors poden connectar de manera més directa amb els alumnes. D’aquesta manera, comprovaran que una novel·la contemporània també estableix lligams amb referents àudiovisuals que ells coneixen, però també amb temes literaris clàssics i autors/es de renom en la història de la literatura.

Perquè, en definitiva, el mòdul té com a objectiu fonamental que esdevinguin lectors competents de textos literaris, que aprenguin a interpretar textos i a saber referir-s’hi de manera fonamentada. I amb el treball portat a terme aquest curs, penso que l’han assolit amb escreix.

 

Les activitats d’avaluació del mòdul van ser les següents:

La valoració del mòdul, com ja he avançat, és molt positiva. Les activitats escrites s’han realitzat de manera simultània amb l’elaboració de l’entrevista. Els timings han funcionat de manera correcta però millorable. Hauria estat molt bé comptar amb una sessió de debat sobre la novel·la, però crec que els fòrums a Edmodo han ajudat a suplir aquesta mancança. A més, a cada sessió hi havia conversa sobre aspectes del llibre.

Les activitats complementàries han permès una bona anàlisi i contextualització de l’obra. Els debats a Edmodo han donat opinió a la veu dels alumnes, mentre que els resums i la ressenya han ajudat a canalitzar, filtrar i condensar la seva visió personal de l’obra.

Els alumnes s’han involucrat molt en la tasca de l’entrevista. Han sabut treballat en grup i el resultat final ha estat excel·lent. Crec que la bona resposta a les activitats ha estat l’encert en la tria del llibre i, sobretot, del seu autor. I aprofito per agrair al Gerard la seva amabilitat i generositat per tal de fer arribar la literatura als alumnes.Tot plegat ha servit per despertar la curiositat i l’interès per la lectura en alguns dels alumnes del curs.

El grup de GES 2 Centelles i Gerard Guix (centre de la imatge) després de l’entrevista.

Com a aspectes de millora, podria avançar la lectura perquè els alumnes puguin començar  a llegir-la abans que comenci el 3r trimestre. I seria una bona experiència si preparés una activitat en què ells haguessin de contactar amb la persona entrevistada.

Literatura castellana GES 2: Si al mòdul de Literatura catalana vam treballar la novel·la, al de Literatura castellana el gènere protagonista va ser la poesia. Com a l’anterior mòdul, l’objectiu de Literatura castellana era donar eines perquè els alumnes es formessin un criteri propi a l’hora d’opinar sobre la poesia. Però a diferència de Literatura catalana, també es van donar eines per a crear -encara que fos de manera modesta- els seus propis textos poètics.

D’aquesta manera, el mòdul es va convertir en una mena de taller de poesia on es combinaven activitats d’anàlisi poètica amb activitats de creació. I els resultats són molt interessants. Les activitats que van realitzar són:

Els tres poemes que havien de fer eren un haikú, un cal·ligrama o un poema visual; i un poema lliure. Totes les activitats de creació estaven ben pautades i sabien perfectament què havien de fer per tal de superar les activitats.

En aquest cas, cal tenir això molt clar, ja que amb qualsevol tasca creativa, l’alumne tendeix a pensar que la nota es posa en funció de si agrada més o menys al professor. Per això, a l’hora de posar una nota, em basava sobretot en els criteris de correcció establerts a la tasca. El fet de tenir més nota o menys depenia, doncs, del seguiment acurat de les pautes de les activitats (adequar-se a la temàtica, a l’estructura, obtenir una rima treballada, utilitzar les figures retòriques, explicar el poema, etc).

Poema visual realitzat per l’Omar Ujayad, alumne de GES 2 (Tona).

Com a punts forts del mòdul, cal destacar que els alumnes realitzaven les tasques a classe i, per tant, em tenien a la seva disposició per tal d’orientar-los cap a les muses. Va ser un treball agraït, ja que els alumnes no es portaven gaire feina a casa. La metodologia, doncs, ha funcionat.

Com a punts millorables, crec que l’activitat oral va restar en un segon pla i li va treure importància en el conjunt de l’avaluació. A més, va haver descoordinació de les activitats creatives amb la publicació de la revista literària. Hauria d’haver-la executat de manera simultània i no donar tant de temps per a cada lliurament. Ha faltat el punt de difusió de l’activitat fora de l’aula, un element que considero important i que els alumnes agraeixen. Mostrar els seus treballs i que surtin més enllà de les quatre parets de l’escola ha de ser fonamental en activitats creatives com aquestes. I, fins i tot, per a activitats com les de l’entrevista, en què s’hauria pogut contextualitzar en un entorn real (revista del poble, emissora de ràdio local, podcast literari, etc.)

Així, val la pena tenir aquesta millora per al curs vinent, així com la possibilitat d’afegir que, a més dels poemes, a la revista poguessin publicar articles d’opinió relacionats amb la literatura (experiències pròpies, anàlisi de poemes favorits, etc).