[061] La classe invertida a GES, un recurs metodològic en proves

jmab2013-2014, General2 Comments

Amb l’inici del nou curs escolar, arriba el llarg i tortuós camí de la preparació de les classes; és a dir, renovar els cursos, solventar problemes metodològics i, en general, millorar l’experiència d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Per això, i atesa la meva naturalesa inquieta, aquest curs vull invertir l’aula de GES. Vull fer una flipped classroom.

El concepte flipped classroom és, actualment, un dels més comentats i que ha despertat força interès entre la comunitat educativa, especialment a secundària i els ensenyaments superiors. En essència, una classe invertida intercanvia alguns dels processos d’aprenentatge de fora de l’aula per potenciar-ne uns altres dintre de l’aula. És a dir, que el temps de classe es basa en la pràctica de coneixements preparats prèviament a casa a través de vídeos, presentacions, etc. realitzats pels docents. I és clar, si els alumnes treballen la teoria a casa, a l’aula hi haurà temps per a la pràctica, per a la participació a l’aula, per a l’atenció a dubtes concrets, per al foment d’expressió i aplicació d’idees, etc.

Cal que comenti que no sóc un “flipat” convençut i tampoc un docent que vol anar a la moda metodològica de torn. Però penso que té elements que podrien funcionar per a l’aprenentatge de llengües de GES. Per exemple, podria:

  • Ajudar a connectar els aspectes gramaticals específics que treballarem a les unitats didàctiques amb els projectes i tasques que han de realitzar.
  • Evidenciar i, per tant, justificar el lligam entre tasques i continguts gramaticals.
  • Posar en comú els problemes d’adquisició i comprensió dels elements gramaticals.
  • Dinamitzar l’aula amb les activitats pràctiques.
  • Donar a l’alumne un paper actiu en la comprensió teòrica i, sobretot, pràctica dels continguts gramaticals.
  • Ajudar a crear un ambient de classe més participatiu.
  • Donar autonomia a l’alumne i responsabilitzar-lo del seu aprenentatge.
  • Focalitzar l’interès en els problemes concrets de l’adquisició dels coneixements gramaticals.
  • Trencar amb els estereotips de classes d’institut que utilitzen metodologies més tradicionals.

En el cas del GES, hi ha alumnes que no els agrada repetir esquemes d’aprenentatge. Jo, personalment, els entenc i trobaria contraproduent tornar a utilitzar les pràctiques metodològiques que eIs van portar al desinterès per aprendre. Per experiència, crec que la incursió d’una metodologia com la flipped classroom, i amb un enfocament comunicatiu de rerefons, pot ser un recurs hàbil per acostar una experiència d’aprenentatge més engrescadora. I tot plegat, vehiculat a través de les noves tecnologies.

Però alerta! No es tracta de reduir la gramàtica a un vídeo, una presentació o un podcast. La classe invertida ha de mostrar que la informació no és d’ús exclusiu del docent. Els alumnes, doncs, han de saber qüestionar, ampliar i adequar la gramàtica als seus interessos d’aprenentatge. En definitiva, han de saber manipular (en el millor sentit de la paraula) els conceptes teòrics i transformar-los en eines de coneixement que permetin un ús de la gramàtica més personal i (meta)reflexiu.

Per a assolir aquesta fita, establiré unes pautes:

a) a casa, els alumnes hauran de mirar un vídeo, ppt, podcast  (el més curt que sigui possible i amb la informació bàsica) fet per mi (en la mesura que em sigui possible, és clar!) o altri,

b) els alumnes hauran de fer la seva síntesi del que han vist i portar-la a l’aula. Les eines per a abordar la tasca seran diverses: resums, mapes conceptuals fets online i compartits a Edmodo, elaboració d’un qüestionari, etc,

c) després, a classe, el temps es dedicarà -sobretot- a la pràctica amb un seguit d’activitats diverses. El plantejament de les tasques ha de servir per acostar la teoria, posar en comú els resums dels alumnes i resoldre els dubtes del grup classe i, sobretot, els individuals, posar de manifest els aspectes concrets sobre el tema, aprofundir en els continguts si és necessari, establir eines per al reconeixement dels errors i per a la reflexió de l’ús de la normativa gramatical,  etc.

Una altra pauta possible podria ser la creació d’un debat via Twitter, Edmodo, etc per tal de compartir comentaris, pensaments, idees, dubtes sobre l’element gramatical que s’estigui treballant. També es podrien fer servir murs virtuals, com ara Wallwisher, per continuar amb la participació i el debat.

Sigui com sigui, l’èxit o el fracàs de la classe invertida serà, en bona mesura, cosa meva. De mi dependrà el nivell d’aprofundiment gramatical de les classes, de la dinamització de l’aula per a generar interès entre els alumnes, de despertar la motivació i engrescar-los en el procés d’aprenentatge; i de fer que la classe invertida sigui un element capaç d’alliberar les classes del tedi tradicional i donar temps a la pràctica, a la reflexió i, sobretot, a la veu de l’alumne. Espero sortir-me’n i que la sang no em baixi al cap!