[035] Refermant la metodologia: recursos per a un aprenentatge reflexiu i competencial

jmab2011-2012, GeneralLeave a Comment

L’estiu passat, i després de fer el rigorós examen de consciència del curs 2010-11 a través del meu portafoli docent, vaig començar a revisar les unitats didàctiques per a cada curs. Abans, però, vaig fer una repassada a qüestions teòriques per tal d’acotar millor els cursos del 2011-12 a l’enfocament educatiu que des de fa temps procuro aplicar a l’aula.

Així que vaig tornar a clicar a ARC, com he fet tantíssimes vegades aquests darrers anys. Aquesta és una web de la Unitat d’Educació Permanent que té com a objectiu orientar els docents de persones adultes cap a un aprenentatge i una formació competencials dels nostres alumnes. Per entendre’ns, l’objectiu és establir una base metodològica per a crear el que anomenen alumnes competents. I això significa -i cito textualment les paraules que apareixen a la web- que “ésser competent implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i discernir sobre la millor acció a fer d’acord a la dimensió social de cada situació“.

Així, a ARC trobareu material teòric, metodològic i recursos que aprofundeixen en aquesta manera d’entendre la formació per a adults. I aquest aprofundiment és total, ja que hi ha reflexions relacionades que transcorren per tots els estadis del procés d’ensenyament-aprenentatge: des de la creació d’unitats didàctiques i cursos basats en competències bàsiques, fins al sistema d’avaluació, passant pel seguiment de l’aprenentatge dels alumnes, el treball de’establir un bon clima a l’aula o l’autonomia de l’aprenent, etc.

A més, es poden trobar experiències docents, seqüències didàctiques (especialment per als  cursos de GES) en les quals s’aplica aquesta metodologia;  i veure vídeos o presentacions de conferències realitzades per Neus Sanmartí, Joan Tomàs Pujolà, Josep Vidal i Olga Esteve. La llàstima, però, és que la web sembla abandonada (els darrers links són del març del 2010). I és una llàstima perquè ha esdevingut en els darrers anys una font molt abundosa per a millorar la meva base metodològica. És per això estic en deute amb ARC, per tota la (in)formació obtinguda en aquesta web, especialment els articles relacionats amb la pràctica reflexiva, temàtica de la qual Olga Esteve n’és una experta.

Crec que havia de reconèixer la vàlua d’aquesta web i de la gran tasca que s’ha fet. I espero que el seu abandonament  no sigui etern. Seria una llàstima que no es continués actualitzant, ja que en el (sub)món de l’educació per a adults, descobrir ARC va esdevenir un revulsiu que apuntava a un concepte d’educació més proper, més real.

Per això, i perquè no em descuidi, abans de començar el curs escolar, repasso alguns articles per continuar ben ferm en les meves creences metodològiques i en la meva construcció com a professor d’adults.