[039] Reprenent el repte del text escrit

jmab2011-2012, General2 Comments

Aquest trimestre tornem a fer el mòdul de Llengua catalana 2. L’objectiu principal és que els alumnes sàpiguen utilitzar les tècniques de construcció bàsiques de textos molt usuals en la seva vida laboral: una carta formal, un correu electrònic, un currículum vitae i una carta de presentació.

En essència, els objectius, les activitats, la metodologia i l’avaluació són els mateixos que ja vaig explicar en una sèrie de posts anteriors. Però arran de les reflexions fetes el curs passat, he volgut aplicar alguns canvis per millorar l’experiència del curs:

– els alumnes només podran fer 3 versions possibles dels textos proposats. Això farà que l’avaluació no es perpetuï i els obligarà a ser més exigents amb cada revisió.- faré especial èmfasi en la revisió dels textos i en la millora de cada versió. Serà l’element clau de l’avaluació.- hi haurà gramàtica a la carta. Dividiré les classes en part pràctica i part consultiva dels temes gramaticals que hagin sorgit arran dels errors comesos pels alumnes. No em cenyiré al llibre Ortografia catalana, sinó que hauré de trobar altres recursos gramaticals més complets i accessibles.

– donaré importància a la puntualitat de lliurament dels treballs. Baixaré 0’5 punts per sessió que no es lliuri el treball ni les correccions.

– prepararé un dossier gramatical i una bateria d’exercicis per reforçar els problemes gramaticals i textuals que vagin sorgint.

Penso que els canvis ajudaran a simplificar i a focalitzar els criteris d’avaluació. Però també serviran per no desorientar als alumnes sobre quin és l’objectiu principal d’aquest curs.

A part d’això, tornaré a fer la sessió amb el servei d’inserció laboral del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona Sud Alt Congost. L’experiència de l’any anterior ha fet que no m’ho plantegi gens ni mica, ja que va motivar als alumnes i va establir el lligam entre escola i societat que tant busco a les meves classes d’adults.

Amb tot, espero que el mòdul acabi consolidant-se i millorant gràcies a aquestes modificacions i, per suposat, a l’experiència dels meus alumnes.

PD: Us deixo el dossier de treball que utilitzo per a aquest curs. És un material compilatori teòric i pràctic que he anat polint amb el temps.

DOSSIER MÒDUL LLENGUA CATALANA 2