[096] La teràpia del portafoli (1 de 2): introducció a la #gramàticaMàtrix

jmab2015-2016Leave a Comment

Encara treballo en el portafoli lingüístic per a GES. Malauradament, a aquestes alçades del curs no l’he posat en marxa. I sí, la culpa és meva per manca de planificació. Però, sobretot, és perquè he entrat en una mena de loop creat per l’obsessió de preparar el millor portafoli possible.

I no és per menys. Després de les bones sensacions del curs passat, de practicar “l’evoluació”, d’equivocar-me en determinades fases de la seva aplicació, de comprovar que és un diamant en brut per a l’aprenentatge de llengües, calia una reflexió i una preparació dignes del que, de ben segur, ha de ser essencial en la meva metodologia.

matrix

A manera de teràpia, i amb l’assumpció que no el tindré enllestit com cal per a aquest trimestre, explicaré tot seguit el procés de construcció del portafoli lingüístic i del desenvolupament del que he anomenat la #gramàticaMàtrix. Espero d’aquesta manera reorganitzar les idees i que, també, pugui ser útil a qualsevol docent que estigui interessat a fer servir el portafoli.

Avís! Ni sóc gurú de l’aprenentatge significatiu ni cap cosa semblant. Tot el que explicaré a continuac és fruit de l’experiència, de l’assaig-error aplicat a l’aula, de les lectures de professionals (com ara les de l’omnipresent Daniel Cassany), tot fent ús de recursos que he trobat a Internet i que, evidentment, he adaptat a la meva realitat d’aula.

Així, com tot bon docent, estic en contínua formació. I agrairé la col·laboració de tots vosaltres per esmenar qualsevol error que trobeu al portafoli, per millorar-lo i perquè, en definitiva, pugui ser útil per a tothom. Us emplaço, doncs, a que hi digueu la vostra. Per suposat, podeu proposar millores del portafoli, i, fins i tot, treballar-hi conjuntament.

Anem a veure, doncs, com es pot inserir el portafoli lingüístic a la classe:

 1. Què vull aconseguir amb el portafoli?

– Vull que els alumnes (re)coneguin els errors que fan als seus textos (orals i escrits).

– Que sàpiguen trobar solucions adequades per esmenar els seus errors.

– Que sàpiguen corregir textos propis i aliens.

– Que construeixin una gramàtica personalitzada, pràctica i funcional.

– Que coneguin el seu procés d’adquisició de l’aprenentatge de la gramàtica.

– Despertar l’esperit crític i la curiositat per la llengua.

2. Com podré assolir aquests objectius?
Tots aquests objectius s’han de desenvolupar a través de tasques que esdevinguin un repte per als alumnes, els continguts lingüístics del qual han de servir per assolir-lo. L’exploració gramatical a l’aula ha de reunir aquestes premisses:

Observació de la llengua a través de textos basats en la realitat dels alumnes i en el rerefons temàtic del repte.

Anàlisi del comportament del contingut lingüístic del repte.

Coneixement dels vicis, dels errors i del coneixement adquirit de la gramàtica del repte.

– Creació d’una gramàtica de grup i una altra de personal com a treball d’adquisició dels continguts lingüístics.

Reflexió del que s‘ha après i com s’ha après a través del portafoli.

redblue_pill
3. Com treballo la gramàtica del repte?
A través del que he denominat #gramàticaMàtrix. És l’ensenyament-aprenentatge de la gramàtica basat en la construcció de ponts entre el coneixement dels alumnes (coneixements previs, vicis lingüístics, experiències, com li ha arribat el coneixement lingüístic, ús que li dóna l’alumne, etc.) i el que encara s’ha d’assolir.Així, en una primera sessió sempre treballo els continguts lingüístics per primera vegada des de l’exploració de coneixements previs. Així, els alumnes i jo podem fer-nos una idea d’allò que saben i què els falta per arribar-hi.Tot seguit, podem prendre la píndola vermella (aprenentatge deductiu) per portar a terme activitats d’anàlisi més exhaustiva dels continguts en qüestió. O bé, optar per la píndola blava (aprenentatge inductiu) i que els alumnes descobreixin que hi ha vida més enllà del que ells han après, que hi ha més coneixement i possibilitats de millorar la seva competència gramatical. Per a l’aprenentatge inductiu, considero molt necessària les activitats de correcció de textos perquè obliga a la revisió, al contacte, l’anàlisi i la resolució de l’error ortogràfic, gramatical o textual.A  tall de propostes, es poden utilitzar els següents mètodes:– Activitats d’aprenentatge deductiu (flipped classroom, creació d’esquemes i resums en grup, escriptura d’apunts col·laboratius en grup, preparació d’una classe, realització de xuletes, creació de mems que sintetitzin la gramàtica, etc.).

– Activitats d’aprenentatge inductiu (resolució de “misteris” lingüístics, jocs, correcció de textos orals i escrits, anàlisi de casos extrets de l’entorn, etc.).

– Activitats de reforç (proves de validació, eines TIC tipus Kahoot, exercicis de resposta tancada, exposició oral, etc.)

4. Com deixo constància del progrés lingüístic durant el procés?
Primer de tot, els alumnes utilitzaran rúbriquesper a l’avaluació, les quals les pot fer el professor, els alumnes o tots junts. En aquest sentit, la creació de rúbriques ja és una boníssima activitat d’exploració de coneixements metalingüístics, fet que s’ha d’aprofitat sempre que es pugui.

Aquestes rúbriques, doncs, determinaran els aspectes avaluatius de les tasques que conformen el repte i ajudaran a que els alumnes reflexionin sobre la feina feta, tant de manera individual com en grup. L’element principal de l’avaluació, però, serà el portafoli lingüístic. Haurà d’incloure-hi evidències recollides al llarg del desenvolupament del repte. A més, el portafoli haurà de contenir un apartat anomenat #lamevagramàtica, en el qual i durant tot el procés, s’hauran realitzat tasques de resum dels aspectes lingüístics treballats a classe.

Pel que fa a la reflexió metalingüística, al final de cada activitat pertanyent al repte, s’hi inclourà un qüestionari on deixin constància del que van aprenent i del que encara han de reforçar.

Finalment, hi haurà lloc per a la reflexió amb una sèrie de valoracions dels alumnes al llarg de tot el procés, així com qüestionaris sobre els aprenentatges lingüístics, el treball realitzat i una proposta de millora per tancar l’informe. En qualsevol moment hi haurà la possibilitat d’establir entrevistes individuals, per parelles o en grup per intercanviar impressions, dubtes i refermar les reflexions recollides al portafoli. Per anar bé, s’ha de fer, com a mínim l’entrevista final.

A grans trets, aquesta seria la manera d’implementar el portafoli lingüístic a l’aula. Ara, faltaria descriure els apartats que hi hauria de contenir. Però això ho deixaré per a un altre post…